Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
19°
21 Ekim 2018, 10:09

Kopsirgen Orhan

ABAZA (AŞUVA) LO KITLAR

02 Nisan 2013, 12:42

KARAÇAY-ÇERKESK ÖZERK BÖLGESİNDEKİ

ABAZA (AŞUVA) LO KITLAR

 

  1. KUBİNE LO KIT (КЪВБИНА ЛОКТ)

Kuban nehrinin sağ tarafnda kurulmuş bir köydür.Köyün Lo Muhammet Geri tarafından kurulduğu söylenir.Muhammet Geri  Rus Çarı 2.Aleksandr’ın danışmanı ve tercümanı idi.Köyde İlk-Orta ve Lise ,ayrıca çocuk kreşi ve sağlık ocağı bulunmaktadır.

İlk,orta ve lise de Rusça ile birlikte Abaza dili ile öğretim yapılmkatdır.Köyün nüfusu

son nüfus sayımına göre   2828 kişidir. Köyde yaşayanların  geçim kaynağı tarım ve

hayvancılıktır.Köyde her türlü  sebze ve meyve yetişmektedir.Köyde yaşayan başlıca sülaleler:

 

Arkağ (Архагъ) Apsa (Апса) Bıc (Быдж) Baj (Баж) Avbakır (Аубакьыр)

Dagjey (Дагвжей)  Cgotan (джьгватан) Ğat  (Г1ват) Kencar  (кьанджьа)

Kopsirgen (къвапсыргьан) Kişmaho (к1ьыщмахва) Lağuç (Лаг1вычв)

Lamko (Ламхъва) Maluh (Малых1в) Cançor  (джьанчор) Paz (П1аз)

Huna (Xвына) Şhamız  (Швх1амыз) Şhagoş ( швх1агващ) Haratoga  (Х1аратокъва) Hasaroka (Х1асарокъва) Çıko  (Чква) Şibziho  (Щбзыхва)

Bala (Бала) Mıko (Мыква) Rısta (Рыста) Kolduğ (Къвалдыг1в) Thaytsuh

(Тх1айц1ыхв) Baykıl (Байкъвыл) Kızılbek (Къызылбакь) Çkal (Чк1ал)

Nır (Ныр) Bjanaş (Бжанаш) Hurya (Хвырйа) Acbek (Аджьбакь)

Lavuj (т1льауыж) Loxtar  (Лохвтар) Kuraşın (К1вращын) Tsxur (Цихвыр)

Darmila (Дармила) Çago (Чагва) Tsko (Цекъва) Lo ( Ло) Li (Льи) Albot (Альбот)

                                       -------------------------------------

2)GUM LO KIT (ГЫМ ЛОКТ)

Gum Nehrinin yanıbaşında kurulu sayılı Abaza köylerinden biridir.Köyde ilk orta lise okulları bulunmaktadır.Bu okullarda Rusça ve Abazaca öğretim yapılmaktadır.Köyde

çocuk kreşi sağlık ocağı ve halkın zaman zaman toplandığı ve sorunlarını dile getirdikleri kültür merkezi bulunmaktadır.Komünist dönemde köyde bazı küçük çapta

fabrikalar vardı bilahare kapandı.Köyün tarıma ve hayvancılığa elverişli büyük arazileri vardır.Bu arazilerde  çift cicilik ve hayvancılık yapılmaktadır.Bu köyden

yetişmiş çok büyük kişiler vardır.Örneğin:Edebiyatçı,ressam,kompozitör v.s.Aynı zamanda bu köyden yetişen şampiyonluklar kazanmış sporcular vardır.Son nüfus sayımına göre köyün nüfusu 3638 kişidir.Köyde yaşıyan başlıca sülaleler:

 

Apsa (Апса) Аг (Ар) Aysan (Aйсан) Arğaşko (Apг1ашвкъва) Apsavın (Апсауын) Abdülkerim (Абдулькьарим) Bağ агъ) Bıc (Быджь)

Bına (Бына) Bayramıko (Байрамыкъва) Bejan (Бежан) Ğket (Г1вк1ьат)

Cmekul  (Джьмакъвыл) Cut (Джьут) Canay (Джьанай) Canımbey (Джьанымбей) Darıko (Дарыкъва) Egzak (Егьзакь) Aji (Aжьи) Kılıç (къылыч) Kiça (К1ьычва) Kambi (К1амби) Koko (К1вак1ва) Kexun (кьехвын) Karabaş (Къарабаш) Ğume (Г1выма) Makav (Макъвау)

Muran  (Муран) Martaza (Мартаэа) Mıko (Мыква) Napş (Напщ) Varguz (Уаргвыз) Acbek (Aджьбакь) Hapat  (Х1ап1ат1) Laçış (Лачвыш)

Xbi  (Хвби) Kableh ъабльахь) Çago (Чагва) Çızıko (Чвызык1ва) Şavоу) Konça (Къванчва) Şarmet (Шармат) Huran  (Х1враи)  Adam (Aдам)

Pşuna (Пшуна) Ğapır (Г1апыр) Dzığo (Дэыг1ва) Tug (Т1ыгв) Agırba (Агырба) Nagay (Нагай) Hınuh (Xъных1в) Hut (Xвыт1) Lo (Лоу)

Trama (Трама) Toh (Тх1вах1в) Kardan  (Къардан) Jdgot (Ждьгват)

Lah (Льах1в) Gogır вагвыр) Tavıj (Тауыж) Amşoka (Амшокъва)

Çko (Чква) Gazay (Газай) Maile (Маила) Gumjaç (Гвымжвачв)

Axmat (Ахмат) Hakupş (Х1акъвыпщ) Çbıt (Чбыт1) Kık (Kык)

Hatko (X1aткъва) Teberdiko (Тебердыкъва)

 

                     -----------------------------------------------------

                       3) YİNCİK LO KIT  ( ЙЫНДЖЬЫГЬ ЛОКТ)

Lo kardeşlerin en küçüğünün köyüdür.Yincik nehrinin sağ tarafında kurulmuş bir köydür.Son nüfus sayımına göre köyde 2076 kişi yaşamaktadır.Köyde,ilk okul-Orta

Lise okulları bulunduğu gibi çoçuk kreşi,sağlık ocağı bulunmaktadır.Köyde doğalgaz

tesisleri bulunmakta köy halkı doğalgazdan yararlanmakladır Köy halkının geçim

Kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır.. Köyde yaşıyan başlıca sülaler şunlardır:

 

Cucu (Джьджьу) Xbi (Xвби) Hatko (X1aткъва) Bıc (Быджь) Çago (Чагва)

Tseko (Цекъва) Dakma (Дахъвма) Çadıg (Чадыгь) Kumuk (Къвмыкъв)

Cençor (ДЖЬнчор) Huna  (Хвына) Sayıt (Сайыт) Kopsirgen (Къвапсыргьан)

Kık (Kык) Xudar (Хвыдар) Ğuke  (Г1вык1ьа) Karma (К1арма) Kos (Квас)

Ceva (Джьауа)  Kuc (К1выджь) Yaz (Уаз) Wuşar  (Ушар) Agırba (Агырба)

Kamard  (Kъамард) Hakupş  (Хъакъвпщ) Get  (Гьат) Kardan (Kъардан)

Lıs  (Тльыс) Kenca (Кьанджьа) Аgaça  (Агача) Cktu  (Чквт1у) Naşa (Наша)

Rısta (Рыста) Şıd (Шыд) Kuşpa (Квщп1а) Mıxts (Мыхц) Canımbey (джьанымбей) Egza (Егьдза) Mşahoc (Mшх1ваджь) Şaban (Шабан)

Blenav (Бльенау) Çko (Чква) Aysan  (Айсан) Candar (джьадар) Аji (Ажьи)

Wurçıko (Урчыкъва) Dcgatan Джьгватан) Hapış (Х1апышв) Musa (Муса)

Şibzixo (ЩБЗЫХВА) Muratıko (Муратыкъва) Kmış  (Къмыш) Gona (Гвана)

Bala (Бала) Bağ (Багъ) Temir (Темыр) Thaganlağ  (Тх1вагьанльагъ)

Apsa  (Апса)

 

                                         --------------------------------------

4)KARAPAGO (КъАРАПАГВА)

Kodmaz diye anılan Kubine Lokt köyünün üstü tarafında kurulmuş bir köydür.1925-26

yıllarında  burada bir kolhoz oluşturulmuştur. Kubine Lokt köyünden bu kolhozda

çalışanlar zamanla sayıları çoğaldığından kolhozda çalışanlar her gün köye gidip

gelmekten ise burada kalalım diye diye Kubine Lokt köylüleri tarafından oluşturmuş

bir köydür.Köyde şu anda  500 kişiye yakın insan yaşamaktadır.Köyde yaşıysan başlıca

sülaleler şunlardır:

 

Apsa (Апса) İwan (Йуан) Kişmaho (К1ьыщмахва) Kopsirgen (Къвапсыргьан

Mıko (Мыква) Albot (Альбот) Kencekul  (Кьанджьакъвыль) Bulkay (Булк1ай) Cançor (Джьачор) Dagjey (Дагвжьей) Hut (Хвыт) Paz (П1аэ)

Şibzoho (Шыбзыхва) Çko (Чква) Çıt (Чыт1) Dahçık (Дах1чыкъв)

Аrxağ (Архагъ) Şhagoşa (Швх1агваща) Kuraşın (K1вращын)

                         ---------------------------------------

  1. KOYDAN (КЪВАЙДАН)

1926  yılında Gum Lov Kıt köyünden ayrılan aileler tarafından kurulmuştur.Son nüfus sayımına göre köyde  604 kişi yamaktadır.Köyde yaşam sürdüren Abaza aileler (Sülaleler) şöyledir:

Dahçuk (Дах1чыкв) Trama (Трама)  Hut (ХВЫТ) Kehun (Кьахвын) Mhamat (Мх1амат) Apsa (Апса) Tug (Т1ыгв) Kiça (К1ыча) Pşunar (Пшунар) Kılıç (Къльыч) Baykul (Байкъвыл) Napş (Напщ) Makva (Макъвуа) Xbi (Хвби)

Ar (Ар) Teberdıko (Тебердыкъва) Laşış (Лачвыш) Abıt (Абыт1) Hağunduk (Х1аг1вындыкъв)

                                  ------------------------------------------

  1. KAZMA (КъАЗМА)

1925-26 yıllarında Yıncıkçukun köyünden göç edenlerin oluşturdukları bir köydür.

Köy halkının geçim kaynağı eskiden kolhozda çalışmak idi.Şimdi ise.çiftçilik ve

hayvancılıktır Eğitim ve sağlık hizmetleri mevcuttur.Son nüfus sayımına göre köyde

yaşıyanların sayısı  469 kişidir. Köyde yaşıysan başlıca sülaler şunlardır:

Apsa (Апса) Bıc (Быджь) Naşa (Наша) Çadır (Чадыр) Kos (Квас) Aji (Ажьи)

Huna (Хвына) Karma  (Kъарма) Kık (Кык) Kardan (Къардан) Aysan (Айсан)

Gona (Гвана) Agırba (Агырба) Bağ (Багъ) Rısta (Рыста) Çko (Чква) Kencar

(Кьанджьар) Get  (Гьат) Cançor (Джьачор) Kuc (К1выджь) Bala (Бала)

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
namık kuş
644 gün önce
ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM BİLGİLENDİRDİĞİNİZ İÇİN.ŞOVEY SÜLALSİ HAKKINDA BİLGİ EDİNEBİLİRMİYİZ .SAYGILAR
nihat altınay
1444 gün önce
Orhan bey kaynağınız nedir. Ben tufanbeyli akpınar köyündenim sülale adımızı nalgay diye biliyoruz. Ama cerkeskte bu sulale ismine şimdiye kadar rastlamadım sizin kaynağınızda güm loykitda nagay sülalesi olduğunu yazmışsınız acaba akrabalarimiz onlarmi zamanla söyleyiştemi farklılık olustu
ABAZBA
1542 gün önce
Abazba sülalesi hakkında b,ilgisi olan var mı? Sadece Sakarya Akyazı Balbalı köyünde mi yaşıyorlar. Kafkasya'dan hangi bölgeden veya köyden gelmişler. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. Selamlar...
Merhaba
1655 gün önce
Türkiye’de yaşayan Aşuwalarla ilgili bilgiler derli toplu değildir
Büyüklerimiz anlatırdı; aynı sülaleden olduğumuz akrabalarımız var Yozgat’a, Kayseri Altı kesekte ve Sivas’ta diye.
Türkiye’de yaşayan Aşuwa lar olarak neler yapabiliriz? Bunla ilgili kafa yorup önerilerimizi sunalım
Örneğin kongere gibi bir şey düzenleye bilirmiyiz?
Hotmail adresimi yazıyorum kontak kurarsanız sevinirim.
Recep Cenbey, Adana Tufanbeyli Polat pınar köyünden
Aşuwa yım. Uzun zamandır İsveç’te yaşıyorum
Sülalemiz
Cenbey
Canımbay
Canımbay
Canımbey
Janımbey
Candubayev
Yukarıda yazılanlar tümü aynı sülaledir, gerek süreç içinde gerekse değişik yerlerde e farklılaşmıştır
Sevgi dolu selamlar
saim okan
1658 gün önce
teşekkürler Orhan bey.. Allah razı olsun... ben Akpınar köyünde Candarlardan saim okan ( emekli öğretmen) . Allah'a emanet olunuz. karaçay da candarların cıncık lo kıt ta olduğunu biliyordum. siz doğrulamış oldunuz. ama kiril harfleri ile candar adı yanlış yazılmış yani n (H) harfi eksik olmuş.. saygılarımla ...
Kopsirgen Orhan
1749 gün önce
Sayın Abaza
Bir daha bir yazı yada mektup yazarken Abaza olduğunu yaz.(Tamam Abaza diye)
yazmakla Abaza olduğunu belirttin.Teşekkür ederim.Ama sülale adını,adını ve soyadını da
yazmayı unutma.Allaha şükür ,insanlık tarihinde Abazaların kötü bir yan ve şöhretleri yoktur.
Her zaman için alınları açıktır.
Karaçay Çerkesk ,Kabartay Balkar ve diğer özerk bölgelerde yaşayan kişilerin
yada ailelerin tamamı Abazadır,Kabar-taydır demek yanlış olur.Abaza köylerin de Kabartaylar
olduğu gibi Kabartay köylerinde de Abazalar vardır.Basit bir örnek Kokolar abazadır
Kabartay Balkar Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı KOKO VALERİ abazadır.Benim sülalem
Kopsirgen Kabartay Balkar Cumhuriyetinde en az 10 aile Kopsirgen vardır.Onun için
hepisine abaza yada hepisine Kabartay demek yanlış olur.Gerisini siz anlayın.Saygılar
Kopsirgen Orhan
1750 gün önce
Sayın,
Yağan Mustafa Özkan;
Karaçay Çerkesk Özerk Bölgesinde mevcut olan köyler de Yağan sülalesine rastlayamadık
Yağan'ların bir kısmı Türkiye ye diğer bir kısmı ise Kabartay Özerk bölgesine göç etmişler.Bu araştırmayı elimdeki belgelerle değil Karaçay-Çerkesk Özerk Bölgesinde tanıdığım araştırmacı.
dostlara da sordum
Yağan Mustafa Özkan
2007 gün önce
Yağan ların köyleriyle ilgili bilginiz varmı ?Paylaşırsanız sevinirim.Saygılar.
a6a3a
2013 gün önce
tesekkurler.. orhan amca burda yazan sulaler hepsı abaza mı ?? yoksa kaberdeylerde varmı örnegın blenav, kumuk ,haratoga gıbı bu sulalelerde abazamıdır ?
Kopsirgen Orhan
2015 gün önce
Değerli kardeşim,
Senin sülale ismin Candubey olarak geçmektedir. Bu sülale bugün Karaçay Çerkesk Özerk Bölgesi'nde, Psıj ( Darıkuakıt) köyünde yaşamaktadır. Annenizin sülale adı ise, Cemakul sülalesi olabilir. Yine Karaçay Çerkesk'te Gumlokıt köyünde yaşamaktadırlar. Eğer bu sülale olduğunu düşünüyorsanız, sizi bu sülaleden olan ve Çerkessk'te yaşayan biriyle irtibata geçirebilirim.
Yazarın Diğer Yazıları
524 gün önce
1331 gün önce
1397 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=