Lütfen bekleyin..
DOLAR
istanbul
17 Ocak 2019, 03:29


Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti arasında Strartejik Ortaklık Anlaşması (Önerilen)

29 Kasım 2014, 13:14

Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması (Önerilen)

RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ

KARAR

20 Kasım 2014 Tarihinde, No: 1225

MOSKOVA

Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti arasında Birlik ve Startejik Ortaklık Anlaşması Önerisinin Devlet Başkanı’na imzalanması amacı ile öneri.

Federal Kanunu’nun “Rusya Federasyonu Uluslararası Anlaşmalar” ile ilgili 9. Madde 2. Fıkrası gereğince Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı:         

Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti arasında yapılacak olan “Birlik ve Stratejik Ortaklık Antlaşması  üzerinde, Abhazya tarafı yetkilileri ve Rusya Federasyonu Devlet Yetkililerinin birlikte mutabakatları sonucunda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı onayı ile önerilir.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanına, Anlaşmanın imzalanması ile ilgili olarak sunulur.

Rusya Federasyonu Başbakanı

Dimitri Medvedev

Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti Arasında Birlik ve Birleşme Anlaşması Taslağı.

Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti, Anlaşma içerisinde Taraflar olarak anılacaktır, Anlaşma, Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti arasında 17 Eylül 2008 Tarihinde Moskova’da imzalanan karşılıklı dostluk ve işbirliği anlaşmasını kendisine esas alacaktır,

Geleneksel dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri,

Halklar arasındaki yakın tarihsel bağlar, karşılıklı saygı, güven ve arzu üzerine kurulmuş, geleceğe inanarak, dostane ilişkilerin daha da ileriye götürülerek güçlendirilmesi, çok yönlü işbirliği, iki ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti arasında yakın ortaklık ve birleşme ilişkilerinin geliştirilmesi, barışa hizmet, Güney Kafkasya’da güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi,

Birleşmiş Milletler Koşullarının amaç ve ilkelerine bağlılık,

Genel kabul görmüş olan uluslararası hukuk normlar ve ilkelerine uygunluk ölçüsünde,

İnsan hakları ve temel özgürlükler dahil olmak üzere tüm demokratik ilkelere saygı,

Diğer devletler ile iyi komşuluk ve barış ilişkileri çerçevesinde yaşama,

Devletlerarası ilişkilerin niteliksel olarak yeni bir düzeye geçişi,

Abhazya Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının, devlet egemenliğinin korunmasının gereksinimi temelinde,

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:

Madde 1

Anlaşmanın tarafları, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı ilkelerine bağlı olarak, işbirliğini ve birleşmeyi (entegrasyon) yeni bir ortaklık düzeyine ulaşmak için eşit ve yapıcı ilişkilerin gelişimini sürdürecektir.  

Madde 2

1. İşbu anlaşmada atılacak olan adımların gerçekleşmesi, prosedür, etkinlik ve mali kaynakların, başlangıç ve bitiş tarihleri ayri bir protokol ile belirlenecektir

Anlaşmanın tarafları, ortaklık ve birleşme (entegrasyon) dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi için Anlaşmada belirlenen 3. madde ile yürürlüğe girecektir;

Bu ayrı protokol maddeleri, İşbu Anlaşmanın ayrılmaz parçası olarak bilinecektir;

İşbu Anlaşma, taraflar arasında oluşturulacak olan organların müşterek kararları ile çözüme ulaşacaktır.

2. Bu Anlaşmanın uygulamaya girmesi, taraflar arasında anlaşmanın imzalanması ile birlikte en geç bir ay içerisinde onu yürütecek olan organları tayin eder.      

Madde 3

İşbirliği, birleşme/uyum (entegrasyon) ve ortaklık ana alanları şunlardan oluşmaktadır:

Dış politika çalışmalarının birlikte yürütülmesi;

Güvenlik ve savunmanın tümü ile ortak bir yapı içerisinde oluşturulması;

Ortak bir ekonomik ve toplumsal çalışma alanının yaratılması;

Abhazya Cumhuriyetinin sosyal ekonomik kalkınması ve entegrasyonu (uyum) surecine Abhazya Cumhuriyetinin de tam katılımının sağlanması için Rusya Federasyonunun direk katkısı veya dolaylı desteğinin sağlanması

Ortak kültürel ve sosyal alanların korunması. 

Madde 4

1. İşbu anlaşmanın tarafları, Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması ve ayrıca diğer ortak dış politika alanlarında yakın çalışma ortamı yaratarak koordineli bir dış politika yürütür.

2.  Rusya Federasyonu, Abhazya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını resmen tanıyan ülkeler ile ilişkilerinin güçlendirilmesinde, uluslararası toplumda resmi olarak tanıyan üye ülke sayısının arttırılmasında, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarına ön giriş koşullarının yaratılmasında mümkün olan her türlü desteği verecektir.

Madde 5

Tüm güvenlik ve savunma alanlarının ortak hareketi konusu:

İşbu anlaşmanın tarafları, onların ortak güvenlik alanlarındaki sorunların çözümünde görüş alışverişinde bulunurlar ve ortak bir savunma alt tapısı oluşturulur;

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ve Abhazya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, BM 51. Maddesi şartı gereğince saldırgan güçlerin engellenmesi ve püskürtülmesi amacı ile İşbu anlaşma gereğince taraflar arasında güvenlik koşullarının oluşturulması amacı ile ortak bir askeri (kuvvetler) gücün kurulması;

Abhazya Cumhuriyeti’nin, Gürcistan ve denize sinir olan diğer bölgelerde , Abhazya Cumhuriyetinin bağımsızlık ve egemenliği korumak için ortak hareket edilmesi ;

Madde 6

1. Eğer, işbu Anlaşmanın taraflarından birisi, herhangi bir devlet ya da devletler gurubu tarafından saldırıya maruz kalırsa (Silahlı Saldırı) bu yapılan saldırı anlaşmanın taraflarına karşı yapılmış olarak kabul edilecektir..

2.  Anlaşmaya göre, taraflardan birisine karşı yapılacak olan saldırgan tavır (silahlı saldırı) karşısında diğer taraf, ona karşı savaşın durdurulması amacı ile emrindeki askeri güçler ile askeri destek sağlayacaktır ve ayrıca BM Şartının 51. Maddesi gereğince, toplu savunma hakkı uyarınca gerekli askeri yardımı sağlayacaktır.

3. Bu madde temelinde alınan önlemler, Anlaşma uyarınca taraflarca derhal BM Güvenlik Konseyine bildirilir. Anlaşmanın tarafları, BM Şartı ile ilgili hükümlere uymak zorundadır.           

Madde 7

1. Taraflar arasındaki Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden sonra bir yıldan geç olmamak üzere,

Rusya Federasyonu silahlı Kuvvetleri ve Abhazya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri arasında Müşterek Savunma ve Ortak Savunma Kontrol Komuta Merkezi kurulacaktır.

2. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ve Abhazya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri arasında kurulacak olan ortak savunma gücü komutanlığına, savaş ve askeri saldırı sırasında Rusya Federasyonu yetkili organları tarafından, komutanın yardımcı ise Abhazya Cumhuriyeti yetkili organı tarafından atama yapılacaktır.

Gelecek olan tehditlere karsı ortak kurulacak askeri gücün kullanımı ile alakalı tarafların kuracakları organların (komisyon yada birim) ortak kararı gerekecektir

Tehdit veya saldırı olan bölge Abhazya Cumhuriyeti sınırları içinde ise kurulacak olan müşterek birliğin kullanılması yetkisi Abhaz Kuvvetleri komutanı (Genelkurmay Başkanı) nında olacaktır

3.Barış zamanı Müşterek Güce dahil kuvvetlerin

denetimi gerekli hazırlıkları tarafların kuracakları komisyon tarafından yapılır

4.  Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ve Abhazya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri arasında kurulacak olan Ortak Savunma Gücü’nün yönetim birimi, çalışma, güvenlik, uygulama ve prosedür çalışma gurupları anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihten en geç altı ay içerisinde yapılacak olan ayrı bir sözleşme ile belirlenir.    

Madde 8

1. Taraflar arasında yapılan işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten üç yılı geçmemek koşulu ile Abhazya Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Silahlı Güçleri arasında oluşturulacak olan yapının askeri kontrolü, lojistik desteği, maddi koşulları, askeri personelin maaşı ve yaşam koşulları taahhüt edilir, ve ayrıca Abhazya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin yönetmelikler uygun olarak yetiştirilmesi için yapılacak olan eğitim çalışmalarını Rusya Federasyonu üstlenir.

2. Bu maddede öngörülen önlemlerin uygulanması ile ilgili finansal maliyetler, sırası ile, işbu anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihten en geç altı ay içerisinde yapılacak ayrı bir anlaşma ile belirlenir ve Rusya Federasyonu tarafından karşılanır.

Madde 9

1. Taraflar, 30 Nisan 2009 Tarihinde Abhazya Cumhuriyeti Devlet Sınırının ortak korunması amacı ile Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti arasında yapılan Anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeyi onaylar.

2. Anlaşmanın tarafları, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yılı geçmemek koşulu ile Abhazya Gürcistan Devlet Sınırında ortak savunma ve güvenlik önlemlerinin kurulmasını sağlayacaklar ve ayrıca, Abhazya – Rusya Federasyonu sınırında özgürlüklerin kısıtlanmaması koşulu ile gerekli bir dizi önlemin alınmasını taahhüt ederler.

3. İşbu Anlaşmanın tarafları, Abhazya Cumhuriyeti – Gürcistan Devlet Sınırında gerekli güvenliğin sağlanması için gereken teknik donanımı, iki-yıl içinde düzenlerler.

4. İşbu Anlaşmanın tarafları, işbu maddenin 2. ve 3. Fıkrasında yer alan önlemlerin ve uygulama planının anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ayı geçmemek koşulu ile gerekli organları kurar.

Madde 10

1. İşbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç bir yıl içerisinde Abhazya Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşanan adi suç ve organize suç eylemlerinin, ayrıca diğer suçların artışın önlenmesi amacı ile verilen mücadelenin koordine edilmesi amacı ile Abhazya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Bünyesinde Ortak Koordinasyon Merkezi kurulacak.

2.Ortak Koordinasyon Merkezinin görevi:

Rusya ve Abhazya Cumhuriyeti Güvenlik birimleri arasında bilgi aksini sağlamak operasyonel ve kriminal istatistik tutmak

Organize suç örgütleri ve tarafların ulusal bütünlüğünü tehdit eden faaliyet içinde bulunan grup ve hareketlerin bilgi bankasını oluşturmak

Tarafları tehdit eden organize suç ve diğer suç dalları ile ilgili analiz ve bilgi toplanması yapmak

Taraflar arasında suçlu iadesi yada kacak durumda olan kişilerin aranması ve takibi ile ilgili çalışma

Ve Tarafları ilgilendiren diğer su alanları ile ilgili ortak çalışma ve hareket

3. Bu anlaşma gereğince, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan Koordinasyon Merkezinin görev yetki ve alanları, taraflar arasında ayrı bir anlaşma ile belirlenecek

ve ana anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde yürürlüğe girmiş olması gerekecek

 

4.Anlasma tarafları Abhazya Cumhuriyetinin İç isleri Bakanlığının teknik ve materyal açıdan iyileştirilmesi için ayrıca İç isleri bakanlığı çalışanlarının sosyal güvencelerinin oluşturması ve maddi yeterliliklerin sağlanması için gerekli çalışmayı etap etap yapacaktır 

5. 4. Maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi için gerekli olan kaynağı Rusya Federasyonu sağlayacaktır ancak bunun için taraflar anlaşmanın imzalanmasından sonra 6 aydan geç olmamak üzere ayrı bir protokol yapacaklardır

Rusya Federasyonu vatandaşlığı hakkına sahip bulunan Abhazya Cumhuriyeti vatandaşları, Abhazya Cumhuriyeti Toprakları üzerinde görev yapan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvveti Birlikleri ve sözleşmeli personel, Abhazya Cumhuriyeti’ndeki Ortak Askeri Savunma Birlikleri Komutanlığında ve ayrıca İçişleri Bakanlığı Ortak Koordinasyon Merkezi’nde sözleşmeli askerlik görevini yerine getirme hakkına sahip olacaklar.  Oluşturulacak olan bu askeri birimler, oluşumlar ve organlar ile İçişleri Bakanlığı Ortak Koordinasyon Merkezi’ndeki hizmet ve düzenleme koşulları Rusya Federasyonu çalışma yönetmeliklerine tabidir.

Madde 11

1. Abhazya Cumhuriyeti, bu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 yıl içerisinde, gümrük alanlarındaki mevzuatını ve yetkili kurumlarını Avrasya Ekonomik Birliği Yönetmeliklerine ve Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak geliştirmek bir dizi önlem alacak. Ve ayrıca, Abhazya Cumhuriyeti Gümrük Yetkililerinin Rusya Federasyonu Gümrük Makamları ile mevzuatın düzenlenmesinde, sorunların çözümünde ortak çalışması sağlayacak.

2. Rusya Federasyonu, bu maddenin 1. Fıkrasında belirtilen önlemlerin uygulanması için Abhazya Cumhuriyeti’ne gerekli kurumsal ve metodolojik destek verecektir.

3. İşbu anlaşmanın tarafları, bu maddenin 1. Fıkrasında belirtilen önlemleri ve uygulama planını anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uygulamaya girmesini kabul ederler.

4. Abhazya Cumhuriyeti bütçe ve vergi mevzuatı, taraflar arasında imzalanan işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içerisinde Rusya Federasyonu Mevzuatına uyum sağlaması için gerekli bir dizi uygulamayı yerine getirecek.

5.4 maddede bahsedilen konular için Rusya Federasyonu gerekli yardımı yapacaktir

6. Abhazya Cumhuriyeti, işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Bütçe uyum ve vergi mevzuatını, Rusya Federasyonu mevzuatına uyum planını yürürlüğe sokmayı kabul eder.

Madde 12

1. 16 Ekim 2010 Tarihinde Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti arasında imzalanan Gümrük alanlarındaki karşılıklı yardımlaşma anlaşması temelinde Rusya Federasyonu Gümrük Yürütme makamları tarafından belirlenecek koşullar ölçüsünde Abhazya Cumhuriyeti Gümrük Makamları ile Rusya Federasyonu Gümrük Yetkilileri;

Gümrük kontrol bölgesi oluşturur;

Geçici depolama alanı kurar;

Yerli gümrük makamları tarafından kullanılan (mühürler, baskılar, belgeler, pullar) gümrük tanımlama araçları kullanılır.

2. Abhazya Cumhuriyeti Gümrük Yetkilileri, Rusya Federasyonu Gümrük Yetkilileri tarafından uygulanan formatlar çerçevesinde uygulanan gümrük kontrolleri sonuçlarını tanıyacaktır.  Abhazya Cumhuriyeti Gümrük Yetkilileri, Abhazya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından benimsenen, Rusya Hükümeti tarafından belirlenen gümrük mevzuatına göre yapılan gümrük kontrollerini tanıyacaktır. 

Madde 13

Rusya Federasyonu Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya Federasyonu vatandaşlığı almalari için gerekli kolaylıkları saglayacaktir

Madde 14

1. Abhazya Cumhuriyeti, anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık, eğitim, bilim, kültür ve sosyal alanlarındaki devlet kurumlarında çalışan personelin temel kategorik düzeyini ve ücret yapısını Rusya Federasyonu’nun Güney Bölgesinde çalışanların ortalama ücret düzeyine çıkaracak çalışmaları etap etap gerçekleştirecektir.

2. Abhazya Cumhuriyeti’nde ki kurumlarda, bu maddenin 1. Fıkrasında belirtilen personelinin çalışma ve zaman çizelgesi, ücret ve finans koşullarının Rusya Federasyonu’ndaki koşullara göre ayarlanması amacı ile işbu anlaşmanın imzalanması tarihinden en geç üç ay sonra ayrı bir anlaşma yapılacaktır. 

Madde 15

1. Rusya Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti, işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yaklaşık üç yıl içerisinde Abhazya Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan Rusya Vatandaşlarının emekli aylığını Ocak 2015 Tarihinde Rusya Federasyonu’nun Güney Federal Bölgesi’ndeki emeklilik aylığı düzeyine çıkacağı güvencesini verecekler.

2.    Bu maddenin 1. Fıkrasında belirtilen emekli vatandaşların maaşlarındaki artış koşulları ve prosedürü ayarlanacak, ayrıca maaşlardaki belirlemeler, bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Rusya Federasyonu’nun mali destek ve maliyet hesaplarını belirleyecek olan yeni bir anlaşma yapılacak.

Madde 16

1. Abhazya Cumhuriyeti, Abhazya Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşları için Rusya Federasyonu Sağlık Sistemi koşulları içerisinde sağlık hizmeti verecek koşulları oluşturur ve onlar Rusya Federasyonu’nun sağlık kurumlarından hizmet alır.

2. Abhazya Cumhuriyeti, işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde Rusya Federasyonu’nun desteği ile bir dizi önlem uygulayacaktır:

Abhazya Cumhuriyeti Toprakları içerisinde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşları Rusya Federasyonu Kamu Sağlık sisteminden sigorta sahibi olurlar;

Abhazya Cumhuriyeti Toprakları içerisinde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşlarına Rusya Federasyonu Sağlık Yasaları uyarınca tıbbi yardım yapılacaktır.

3. Bu maddenin 1. Ve 2. Atıfları gereğince eylem planı uygulanır. Eylem planı, işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde kabul edilir.

Eylem planının uygulanması bir dizi sıra anlaşma ile düzenlenir.

Madde 17

Abhazya Cumhuriyeti, Abhazya Cumhuriyeti sağlık sisteminin daha da geliştirilmesi amacı ile Rusya Federasyonu’ndan destek almak amacı ile:

Sağlık alanındaki normatif hukuk işlemleri, işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile en geç üç yıl içerisinde Rusya Federasyonu Vatandaşları Sağlık Koruma Hukuk Sistemine geçiş sağlanacak. Bu tür düzenlemelerin listesi ve işlem koşulları işbu anlaşmanın taraflarınca kabul edilmesinden itibaren altı ay içerisinde belirlenecek;

Abhazya Cumhuriyeti, orta ve uzun vadeli devlet sağlık programını işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde uygulamaya geçirir.

Madde 18

1. Abhazya Cumhuriyeti, işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıldan az olmamak koşulu ile Rusya Federasyonu’nun desteği ile Rus Sağlık ve ecza sisteminden yararlanarak sağlık kurumu ve eczane açmak isteyen kişi ve kuruluşların kimliğini belirlemek için bir dizi işlem uygular.

2. Bu maddenin 1. Fıkrasında bulunan uygulamaya yönelik önlemler, işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ayı geçmeden yürürlüğe girer.

Madde 19

1. Rusya Federasyonu, Abhazya Cumhuriyeti’nden verilen bilgiler doğrultusunda, Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca, Abhazya Cumhuriyeti toprakları üzerinde ikamet eden Rusya vatandaşlarına tıbbi ürün ve ilaç desteği sağlanması hakkı verilir.

2.  Abhazya Cumhuriyeti, 1. Fıkrada belirtilen, Rusya Federasyonu tarafından düzenlenecek olan önlemlerin, Rusya Federasyonu yetkili organları tarafından kontrol edilmesine hak verir.

3. İşbu maddenin 1. Ve 2. Fıkralarındaki önlemlerin uygulanması, taraflar arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en altı ay içerisinde sağlanır. Eylem planının uygulanma sırası ayrı bir anlaşma ile sağlanır.

Madde 20

1.  Abhazya Cumhuriyeti’nin eğitim alanındaki kalitesinin artırılması amacı ile Rusya Federasyonunun desteği, Taraflar arasında yapılan işbu anlaşmanın imzalanmasından itibaren üç yıldan az olmamak koşulu ile sürdürülecektir:

Abhazya Cumhuriyeti eğitim sistemi ve eğitim çalışmasında bulunan kuruluşların geliştirilmesi için Rusya Federasyonu mevzuatına bağlı olarak gereken destek sağlanacak;

Eğitim programlarında ortak eğitim planları ve öğretmen, eğitim örgütlerinin gelişimine katkıda bulunulacak;

Bilim ve teknoloji alanlarında öncelikli olmak koşulu ile eğitim ve öğrenim veren kurumların karşılıklı olarak tanınması uygulamaya konulacak.

2. Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen eylem planının uygulamasına işbu anlaşmanın anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay sonra başlanacak.

Madde 21

1.Rusya Federasyonu Abhazya Cumhuriyetine Abhaz dilini geliştirme programı cerçevesinde yârdim da bulunacaktır

2. Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen eylem planının uygulamasına işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay sonra başlanacak.

Madde 22

Bu anlaşma onaya tabidir ve onay belgelerinin değişimi sonrasında yürürlüğe girecektir.

Madde 23

Bu Anlaşma 10 yıllık bir süre için hazırlanmıştır ve anlaşmanın her bir tarafı, Anlaşmanın diğer tarafına yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile anlaşmadan çekileceğini bildirmezse, her defasında 5 yıllık süresince otomatik olarak uzatılır. Bu Anlaşma, Anlaşmanın diğer tarafının anlaşmayı iptal etmesi için anlaşma suresinin bitmesine 6 aydan geç olmamak şartı ile yazılı olarak bildirilmesi şartı ile iptal gerçekleşecektir.

Madde 24

Bu Anlaşmanın maddeleri ve ayrılmaz parçaları olan protokoller değiştirilebilir ve ekleme yapılabilir. Değişiklikler ve eklemeler, Anlaşmanın herhangi bir tarafınca, Anlaşmanın diğer tarafına önerilebilir.

Rus ve Abhaz dillerinde iki nüsha halinde, -------- ------------ 20—Tarihinde, --------- Şehrinde düzenlenen iki metin aynı derecede geçerlidir.

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
EDİTÖR'DEN Kategorisindeki Diğer Haberler
Abhaz Bayrağındaki ve Armasındaki Sembollerin Gerçek Anlamı Nedir?
MESLEK SEÇİMİNİZDE İLKLERİ, YAYGINLAŞMAMIŞ DALLARI SEÇMEK, GELECEKTE, ARANA..
Ünal Akbulut Bınala Onu en iyi Kendisi yani şiirleri tanıtıyor. Üzerine bi..
3 günlük tatile gider gibi, yanına yedek bir pantolon bir kazak ve çorap al..
Onlar Bizim Her Şeyimiz! 4 Metin Aşoğlu Aşba
Cennet Vadisi Bilecik Bozüyük yol güzergâhında Başkoy, Kalanlar Mevki Bilec..
nakliyat
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
medi
haceri, simya , naturel , dogal , urun , organik sampuan , organik sivi sabun, organik dus jeli , organiMilliSavunmaYusufoğlu Makina ve Kalıp Sanayi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=